Kwestionariusz Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej jest oryginalnym, zinformatyzowanym narzędziem do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej. Dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno we wspieraniu rozwoju zawodowego i kierowania karierą pracowników, jak i w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy.

iP121 bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym „Wielką Piątką”). Nowoczesność kwestionariusza iP121 przejawia się nie tylko w jego zinformatyzowaniu i całkowitej automatyzacji procesu badania, obliczania wyniku oraz sporządzania diagnozy (interpretacji wyniku). iP121 został skonstruowany w oparciu o najnowsze wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktury predyspozycji osobowościowych na poziomie tzw. aspektów pięciu głównych czynników osobowości. Dzięki temu kwestionariusz umożliwia bardziej precyzyjny pomiar, zaś w konsekwencji dostarcza wysoce użytecznych informacji na temat pracownika lub kandydata do pracy, w tym m.in. informacji na temat:

  • czynników motywujących i demotywujących daną osobę do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy,
  • predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w tym w obszarach przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych,
  • wewnętrznych ograniczeń, czyli ryzyk związanych z zatrudnieniem danej osoby, które mogą jej utrudniać efektywne funkcjonowanie w pracy (np. słomiany zapał, schematyczne postępowanie, sceptyczne wyrachowanie i inne),
  • cech wyróżniających in plus lub in minus daną osobę spośród innych kandydatów lub pracowników w takich obszarach jak, między innymi, konfliktowość, motywacja zadaniowa oraz styl działania,
  • ról zespołowych, do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun.

 

Własności psychometryczne

iP121 jest wystandaryzowanym kwestionariuszem służącym profilowaniu osobowości zawodowej. Rekomendowany jest do badania osób dorosłych, przynajmniej ze średnim wykształceniem, zarówno osób aktywnych zawodowo, jak i tych, które dopiero się uczą (studenci). Pomiar iP121 cechuje się wysoką rzetelnością. Badania walidacyjne wykazały ponadto, że iP121 jest narzędziem o stabilnej strukturze czynnikowej, pozwalającym trafnie oszacować predyspozycje osobowościowe umożliwiające przewidywanie efektywności funkcjonowania w pracy zawodowej.

Struktura czynnikowa:

iP121 składa się z 4 skal superczynnikowych oraz 12 skal czynnikowych. Skale superczynnikowe iP121 (Model O-R-S-E):

  • ODPORNOŚĆ
  • RZETELNOŚĆ
  • SCHEMATYZM
  • EKSPANSYWNOŚĆ

Normy

iP121 jest wystandaryzowanym i znormalizowanym narzędziem służącym profilowaniu osobowości zawodowej. Aktualna normalizacja narzędzia (data ostatniej aktualizacji norm: kwiecień 2014) została przeprowadzona na grupie ponad 2540 osób czynnych zawodowo oraz studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, reprezentujących różne zawody, branże i uczelnie.Dostępne są oddzielne normy dla kobiet i mężczyzn w dwóch przedziałach wiekowych, mianowicie 18-30 lat oraz 31-70. Kwestionariusz dostosowany jest do badania osób dorosłych, zarówno studentów, jak i osób pracujących, z przynajmniej średnim wykształceniem.

Normy iP121 mają charakter tzw. norm kroczących, co oznacza, że są systematycznie aktualizowane. Oprócz norm ogólnych (z podziałem na płeć i wiek) możliwe jest opracowanie tzw. norm lokalnych dotyczących konkretnego stanowiska (kierownicze, specjalistyczne i inne), branży (na przykład: finanse i bankowość, IT) lub specjalności (na przykład: finanse, sprzedaż i marketing itp.).

Skale kontrolne

Oprócz skal treściowych (superczynnikowych i czynnikowych) kwestionariusz zawiera skale kontrolne, które pozwalają oszacować wiarygodność ustosunkowań osoby badanej do stwierdzeń kwestionariusza. Na podstawie wyników skal kontrolnych można zidentyfikować osoby, które wypełniają kwestionariusz w sposób nierzetelny lub nieuważny, co może przejawiać się, między innymi, w dysymulowaniu (czyli przechwalaniu się) lub udzielaniu niekonsekwentnych odpowiedzi.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś otrzymać przykładowy raport, skontaktuj się z nami – formularz kontaktowy